ညီရဲသစ္

My blogs

About me

Location singapore
Introduction ကုိယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ ကိုယ္ပိုင္အလင္းျဖင့္ ေတာက္ပခ်င္သူ...