นายเอกศักดิ์ แสนวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาจาง