சாவண்ணா Magendran

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Technology
Location Sunnyvale, CA, United States
Introduction விழியும் மொழியும் சமம்,
தாயும் தரணியும் சமம்,
நீயும் நானும் சமம்,
இல்லையேல்,
நாம் வெறும் சவம்.