ദീപ്സ്

My blogs

About me

Location അനന്തപുരി, കേരളം, India
Introduction അനുഭവിക്ക..ല്ലാണ്ടു പിന്നെ!സ്വന്തം നാമം ദീപ്സ്. ഹൌസിങ്ങ് പപ്പനാവന്റെ സ്വന്തം അനന്തപുരിയില്‍, ലോഡ്‌ജിങ്ങ് കുവൈറ്റിലും! email : deepzwalkalone@gmil.com