සිංදුවා

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location රුවන්පුර, Sri Lanka
Introduction ගුණේ අයියගේ බජව් දාන කාමරේට එහා පැත්තේ කාමරේ ඉන්න එකෙක්
Interests ගීත, programming