˙·٠•●♥ හිරු එළිය ♥●•٠·˙

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location රාජගිරිය, Sri Lanka
Links Wishlist
Introduction අවිවාහාක තනිකඩ ජිවිතයක් හිමි ලස්සන හදවතක් හිමි අවු 24ක් සම්පුර්ණ කොලොම් තොටේ පදිංචි වේච්චි වෙඩින් එක ගොල් පේස් හොටේල් එකේ ගන්න තරමට දුප්පත් අහිංසක සමහරුට දුප්පත් වේච්ච යෙක් මං....:ඩි෴
Favorite Books සේන අම්බලන්ගොඩ