പപ്പൂസ്

My blogs

About me

Introduction പപ്പൂസ്, മൊട്ടത്തല, നാലടി എട്ടിഞ്ച് ഉയരം, കുടവയര്‍, സാധാരണ വള്ളിനിക്കറും ടീഷര്‍ട്ടും വേഷം, രണ്ടു കുത്തിട്ട പോലത്തെ കണ്ണൂകള്‍, പൊതുവേ വായ തുറക്കാറില്ല (തുറന്നാല്‍ അടി ഉറപ്പാ...) പൂമ്പാറ്റയിലെ അവസാന പേജില്‍ താമസം. ഇപ്പോ മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ. E-mail: Willsnav at Gmail.com