මධූ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Interests ෙපාත් කියවීම ගීත ඇසීම නිදා ගැනීම, මිතුරියන් සමග සිනා සීම, මිතුරියන් සමග සතුටු සාමීචියේ යෙදීම
Favorite Movies inception scream2 city of angels final destination
Favorite Music අතිශයින් ආද‍රබ‍ර ඉතාලි ගීත පැරණි සිනමා ගීත
Favorite Books අසුර භවන සුලඟ වෙග් ඇවිදින්... පාර දිගේ සඳ ගෙමිදුලක සිට අම්රීතා (ජපන්) කිචන් (ජපන්) ත්සුගූමි (ජපන්) හිකනලා Tokage (ජපන්)