'பசி’பரமசிவம்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation எழுத்து
Location நாமக்கல், தமிழ்நாடு
Introduction தேர்வு செய்து படிக்கிறேன்; பிடித்தமானவற்றை மீண்டும் வாசிக்கிறேன்; கொஞ்சம் சிந்திக்கிறேன்; என் எண்ணங்கள் பிறருக்குப் பயன்படும் என்றெண்ணிப் பதிவு செய்கிறேன். உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்லையெனில் அலட்சியப்படுத்துங்கள். நன்றி.
Interests கதைகள் படித்தல்.....படித்தல்.....படித்தல்.....
Favorite Movies பார்ப்பதில்லை!
Favorite Music வகை பிரித்துச் சொல்ல முடியாது. ‘பிடிக்கும்’. அவ்வளவுதான்.
Favorite Books பட்டியலில் அடங்காது!