வெட்டிப்பாமர பயல்

My blogs

About me

Location ஈனத்தமிழகத்தில் இல்லை
Introduction நம்மளை பற்றி பெரிசா சொல்ல ஒன்னுமில்ல. வேலை வெட்டி இல்லாதவன். தற்சமயம் VO வா இருக்கேன்.