Τουρκοφάγος

My blogs

About me

Gender Male
Industry Military
Location Ἀθῆναι, Greece
Introduction Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὐτ' ἐμόν ἐστιν οὐτ' ἄλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.