நெல்லி. மூர்த்தி

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Manufacturing
Occupation Mechanical Engineer
Introduction கற்பதில் காதலுள்ளவன், மழலை வளர்ப்பில் திட்டமிடலும், அவர்களின் உலகுடனேயே பயணித்து சீரமைத்தால் நிச்சயம் வருங்கால உலகினில் சராசரியாய் இன்றி சரித்திரம் படைப்பர் என்பதில் ஆழ் நம்பிக்கையும் உள்ளவன், கிடைத்திருக்கும் ஓவ்வொரு நொடித் துளிகளிலும் அனுபவித்து ஆனந்தமுடன் வாழ விழைபவன்...
Interests Tamil, Read, write, review, stage performance, stories, lyrics, politics, social activities, computer, web browsing, physics, maths, kids...etc