Kunkru - tu

My blogs

About me

Gender Female
Occupation เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
Location มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ราชบุรี, Thailand
Introduction รู้จักกันหน่อยดีไหมค่ะ? ส่วนตั้ว..ส่วนตัว แสงเดือน แจ่มจันทร์ ที่บ้านเรียกตุ๊ดตู่ เด็กนักเรียนเรียก ครูตู่ค่ะ ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา สอนวิทยาศาสตร์และ ICT ช่วงชั้นที่ 1 ค่ะ