ആനന്ദ് ശ്രീധരം

My blogs

About me

Gender Male
Industry Government
Occupation Assistant in Kerala Public Service Commission
Location KOZHIKODE, KERALA, India
Introduction ചെറിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പേനയെടുത്തു..
Interests ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ്, കഥ, സിനിമ, യാത്ര, രാഷ്ട്രീയം, അങ്ങനെ എല്ലാം..
Favorite Music മെലഡി...
Favorite Books എല്ലാ മലയാളികളെയും പോലെ, എല്ലാ മലയാളികളും വായിച്ചിരിക്കാവുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ, ആട് ജീവിതം, ആൽക്കമിസ്റ്റ്, മനുഷ്യനൊരു ആമുഖം. എന്നിങ്ങനെ ചിലത് മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ.. അതുകൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടവും