นางสาวสาวิตรี ยอดยิ่ง

My blogs

About me

Location ราชบุรี, Thailand
Introduction - จบการศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - ประสบการณ์ทำงาน ผู้ช่วยนักวิจัย งานวิจัยสภาวะแวดล้อม Central labolatory มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)- ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา อำเภอปากท่อ ราชบุรี สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา