น.ส.สุภาพร สมสุดใจ

My blogs

About me

Gender Female
Location อำเภอเมือง, จังหวัดราชบุรี, Thailand
Introduction การศึกษา - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ เอกการบัญชี ขณะนี้กำลังศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 12