ಆನಂದ

My blogs

About me

Gender MALE
Location Cary, North Carolina, United States
Introduction ಜಾವ ಪರ್ಪಂಚ, ಶೆಲ್ಲೂ, ಲಿನಕ್ಸೂ, ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸೂ, ಡಾಟಾಬೇಸೂ, ಸರ್ವರ‍್ಸೂ.. ಶುಂಠಿ ಸುಡುಗಾಡು. ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ಼್ವೇರ್ ಡೆವೆಲಪರ್. Amen.