രസികന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Advertising
Occupation നല്ലതാ
Location അറിയില്ല, പരിചയമില്ല
Introduction ഒള്ളതു പറയ്യും , അടി കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കില്ലും തല്ലു കൊള്ളാന്‍ മുന്നില്‍ കാണും
Interests അരെങ്കില്ലൊടും വഴക്കിടുക കുറ്റം കണ്ടു പിടിക്കും
Favorite Movies ചെസ്സ്‌, രസതന്ത്രം
Favorite Music കാളരാഗം
Favorite Books ഡാവിഞ്ചി കോഡ്‌