පබ්බත | Pabbatha

My blogs

About me

Gender MALE
Location සම්පත් නුවර, Sri Lanka
Introduction ජාලාවට ආ නිසා බ්ලොග ඇටෙව්වෙමි. කල පවට වන්දිගෙවනු වස් එය ට රූ තැපැල් කලෙමි.., එළිපහලියට බිය, නරකයට උදහස පානා.., එහෙව් හේතු නිසාම නුවරුන් විලි ලන දෙස බලා කවි පබඳිනා තනියා මම වෙම්. තුති..! :)