රත්නේ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Sri Lanka
Introduction www.clakshan.blogspot.com මම ගැන කියනවනම් දෙනදේ කාල වෙනදේ බලාගෙන,Blog එකත් කොරගෙන පාඩුවේ ඉන්නවා.......