chatchai06

My blogs

About me

Introduction นายฉัตรชัย กิจอุดม เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เอก รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 484316006 ที่อยู่บ้านเลขที่ 48 ซอยศาลเจ้าหนองจอก ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 ปัจจุบันมีพี่น้องทั้งหมด4คน ที่บ้านประกอบอาชีพทำสวน