ജോണ്‍ ചാക്കോ, പൂങ്കാവ്

My blogs

About me

Introduction ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഞാന്‍ കാണുന്നതും കേള്‍ക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചേര്‍ന്ന് ഉണ്ടായതാണ്.ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഷയില്‍ തന്നെ എഴുതുന്നു. ഞാനാണ് എന്നും ശരി എന്ന് കരുതുന്നില്ല.
ഇവിടെ വരുന്ന കമന്റുകള്‍ അത് ഇടുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രം ആണ്.
നമ്മുടെ ബൂലോകത്തിലെ അഭിമുഖം
Favorite Books ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ, ഷെര്‍ലൊക്ക് ഹോംസ് കഥകള്‍