ชื่อ : นายธีรพงศ์ เหิมขุนทด

My blogs

About me

Introduction ชื่อเล่น : ท๊อป โปรแกรมวิชา :คอมพิวเตอร์ศึกษา รหัสนักศึกษา :494146015 วิชาที่สอน : คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้นที่สอน ป.1-2 รวมทั้งหมด 16 คาบ/สัปดาห์ ครูพี่เลี้ยง: อาจารย์นิเทศก์: อาจารย์นิเทศก์ทั่วไป: