మురళి

My blogs

About me

Gender Male
Location India
Introduction కింద నేల ఉంది అని అనుక్షణం ఎరుకలో ఉంచుకునే మనిషిని.
Favorite Movies చాలా ఉన్నాయి
Favorite Music వినసొంపైనది ఏదైనా..
Favorite Books చాలా చాలా ఉన్నాయి..