සාෂා | Remidiyas

My blogs

About me

Industry Arts
Introduction මේ සක්වල තලයෙම ගැවසෙන තවත් එක මිනිස් ප්‍රාණියෙක්.. මම හිතන විදිහට... අහ් ...ඇයි මේ මම ගැන හොයන්නෙ...ඔබ ඔබ ගැන හැම දේම දන්නවාද?
Interests ඔබ ආසා හැම දෙයක්ම
Favorite Movies හැම දේම
Favorite Music හැම දේම
Favorite Books හැම දේම

මම කවුද?