රොබින්

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Consulting
Location Sri Lanka
Introduction ටිකක් පිස්සු එච්චර ගනන් ගන්න එපා
Interests කම්මැලි කම නැතිවෙන ඕනම දේකට
Favorite Movies බලලා තියෙන එවාගෙන් 95% කට වගේ
Favorite Music අහන්න පුලුවන් ඕනම එකක්
Favorite Books අකමැති එවා බලන්නේ නැහැ