โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี(ช่างกลพระรามหก)

My blogs

About me

Industry Education
Location กรุงเทพมหานครฯ, กรุงเทพมหานครฯ, Thailand
Introduction การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนา ประเทศไม่แต่เฉพาะแต่ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทั่วไป และความปลอดภัยของประเทศ แต่ที่สำคัญที่สุด ในด้านของการผลิตคน ผลิตกำลังคนไปทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะอาชีวศึกษาเป็นเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ขึ้นมาทั้งสิ้นดังนั้นในโลกซึ่งเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นนโยบายการศึกษา และการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาจะต้องให้ทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากความสำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว ดร.พรเลิศ แสงกวีเลิศ ได้มีความคิดที่จะพัฒนาด้านอาชีวศึกษา ให้เจริญก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อเยาวชนของชาติได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี และโรงเรียนเทคนิคพระรามหก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2526 และได้รับอนุญาต ในปี พ.ศ. 2527 ใบอนุญาตเลขที่ 325/2527 และใบอนุญาตเลขที่ 340/2527
Interests ปรัชญา : สร้างคุณธรรม นำวิชาการ เพื่องานอาชีพที่ดี ต้นไม้ประจำโรงเรียน : คือ ต้นไทร เป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความสดชื่นร่มเย็นตลอดกาล สีประจำโรงเรียน : สีเขียว-เหลือง วิสัยทัศน์ (vision) : มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียน เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม สู่ระดับมาตรฐานสากล พันธกิจ (Mission) : จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้แก่ ผู้เรียนด้วย เกณฑ์มาตรฐานด้านอาชีวศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนและงานวิชาการ ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของชุมชน จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนรวมทั้ง กิจกรรมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป้าหมาย (Objectives) : จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนด้วยเกณฑ์มาตรฐานด้านอาชีวศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการ เพื่อให้โรงเรียนและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการบริการและช่วยเหลือชุมชน สังคม เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยของชุมชน จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน