تفتان

My blogs

About me

Industry Military
Location بلوچستان, بلوچستان
Introduction راه ما مبارزه برای رسیدن به عزت و آزادی در پرتو دین رهائی بخش اسلام می باشد و این راه را تا آخرین قطره خون ادامه خواهیم داد ،آزاد سازی سرزمین اسلامی بلوچستان از لوث صفویان متجاوز و رافضیان کافر هدف تردید ناپذیر ما می باشد.
Interests مبارزه،جهاد،مطالعه
Favorite Movies فیلم عمر مختار