ආගන්තුකයා | Stranger

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation යමක්...
Location Sri Lanka
Introduction ලබු කබල් ගැලවෙති.... පාෂාණයෝ ඉල්පෙති.... මැඩි පැටියෝ කෲෂ්ණ සර්පයින් ගිලිති..... කවුඩුවෙක් රන් හසුන් පිරිවර කොට ඇත්තෙකි... එළුවන්ට බියෙන් වෘකයෝ තැතිගනිති... විපර්යාසයක් පවතී.. මේ ස්වප්නයින්ගේ නිෂ්පත්ති මේ කාලයේ නොවේ...
(ඛුද්ධක නිකාය )
Interests වැඩක් නැති දේවල්..