solidarity with mournful mothers in Iran / Cologne-Germanyگروه همبستگی با مادران عزدار ایران در کلن / آلمان

My blogs

About me

Introduction همبستگی با مادران عزا دار در ایران جهت حمایت و هم صدائی با مادران عزادار در ایران که هر هفته روزهای شنبه در پارکها تجمع کرده و شمع روشن می کنند ، ما نیز ، جمعی از زنان ایران، در شهر کلن هر یکشنبه ساعت 11 روبروی کلیسای دم با لباس سیاه و شمع به دست جمع شده و همبستگی خود را اعلام میکنیم جمعی از زنان ایرانی شهر کلن/آلمان