ഇതെന്റെ ലോകം

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location Belfast, United Kingdom
Introduction I am a very interesting person, I am afraid of everything, people always blame I am a scary girl, but I am not, thats my personality. Just scare, then i will be alright. മലയാളത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഞാന്‍ ഇച്ചിര വെപ്രാളക്കാരിയാണ്. എല്ലാം ആദ്യം ഞാന്‍ അകലെ നിന്നു പകച്ചു നോക്കും, പിന്നെ എടുത്ത് ചാടും. ഒരു കുഴപ്പോമില്ലന്നേ എല്ലാരേമൊന്നു പേടിപ്പിക്കാന്‍, ഞാന്‍ അങ്ങനെ അങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും.
Interests Reading, Sleeping, Cooking and Eating