ಕನಸು

My blogs

About me

Industry Education
Location ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಹಾಯ್ ನಾನು ಕನಸು . ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಎನೂ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ .ಆದರೂ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಸುಮ್ಮನೆ ,ಮೌನವಾಗಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಮನಸು ಭಾರದು.