ေရွးျမန္မာ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Arts
Occupation Project Engineer
Location Singapore
Introduction သမိုင္းဆိုတာ ေသခ်ာဖို႕လိုမယ္။ မေသခ်ာတဲ့ သမိုင္းဟာ အျပဳအျပင္ခံရႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္သမိုင္း ကိုယ္ျပင္တာကေတာ္ေသးတယ္။ ကိုယ့္သမိုင္း သူမ်ားကျပင္ယူသြားရင္ ကိုယ္ ညံ့ လို႕ ကိုယ္ အ လို႕ ခံလိုက္ရတာျဖစ္တယ္။
Interests Antique+History+Art Culture+Nature Vs Travel
Favorite Movies Terminal, The DaVinCi CODE
Favorite Music All kind of Music
Favorite Books All Archaeological Sciences

Nothing