കൈതപ്പുഴ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Environment
Location aroor, kerala, India
Introduction ജനതതികളുടെ ജനന മരണങ്ങള്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ ... അതിജീവനങ്ങളില്‍ കനിവിന്റെ ഉറവയായ് ... ജീവന്റെ അമൃതമായ്‌ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപ്പായ്‌ ഒഴുകുന്നു ഞാന്‍ കൈതപ്പുഴ; കാലപ്രവാഹിനി !