විකී

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Government
Location මහනුවර, තලාතුඔය, Sri Lanka
Introduction ජනසංනිවේදන විෂය පිළිබදව ලැදියාවක් ඇති අතර සිංහල සංස්කෘතිය සහ ගැමි සංස්කෘතිය අධ්‍යයනයට වැඩි කැමැත්තක් තිබේ.පාරිසරික ඡායාරූපකරණය සදහා කැමැත්තෙමි.සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන සහ තරුණ පිරිස් ඉලක්ක සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙමි.
Interests සංස්කෘතික, ජනසංනිවේදන, යෞවන කටයුතු, කලා, ශාස්ත්‍රීය
Favorite Movies The blue lagoon, චාර්ලි චැප්ලින්ගේ නිර්මාණ.
Favorite Music ඔබයි රම්‍ය සද කිරණ, පබළු නගේ නාමල් තිලකේ, අතීතයෙන් ගග ගලා බසී, වසන්තයේ මල් පොකුරු නෙලා
Favorite Books අම්මා, විරාගය