ചാർ‌വാകൻ‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location kollam, kerala, India
Links Wishlist
Introduction തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ ജനിച്ചു.ഇപ്പോൾ താമസം കൊല്ലം.അധ:സ്ഥിത ജനസമൂഹത്തിന്റെ മോചനം സ്വപ്നം കാണുന്നു.അതുകൊണ്ടുതന്നെ അംബേദ്ക്കർ ചിന്തകൾ ബ്ലോഗിന്റെ ലോകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.സംവാദം,സൌഹൃദം,സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ.
Favorite Movies ഇതുവരെയൊന്നുമില്ല.അമ്മയറിയാൻ സഹിക്കാൻ പറ്റി.
Favorite Music അശാസ്ത്രീയ സംഗീതം.
Favorite Books ഒരുപാട്.