හිමා ...

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location සෙංකඩගල පුරය.., Sri Lanka
Introduction හිතේ තියෙන දුක හිම කැට‍ වගේ දියවෙන්න දීලා, සතුට හැමෝමත් එක්කම බෙදා ගන්න, හිම කදුළක්...