ඔටෝ නුවන්ත

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Automotive
Location Hikkaduwa, South, Sri Lanka
Introduction එක හිනයක් ලග තියාගෙන තනියම නෑගිටින්න උත්සාහ ගන්න,තනියම බුදු නොවන, ඈස් දෙකටම ඈඩෙන බුවෙක්