ေငြေတာင္ဦး

My blogs

About me

Location Tachileik, Shan State, Myanmar.
Introduction တရားဓမၼအရိပ္ကို သင္ခိုၾကည့္ပါ. ေအးျငိမ္းမႈ၏ အသိကို သင္လက္ေတြ႔အက်ဳိးခံစားမိပါလိမ့္မည္။