အညာသား

My blogs

About me

Gender Male
Occupation A Guitar
Introduction ပ်င္းတဲ့ေနရာမွာ ၀ါသနာထုံပါတယ္။ ဂစ္တာ အနည္းငယ္တီးပါတယ္။ ညီေတာ္ မင္းက်န္စစ္ ရဲ႕ ဆြဲေခၚ မႈေၾကာင့္ ဘေလာ့ရြာကုိ ေရာက္လာ ရတာပါ။ အားလုံးကုိ ခင္မင္လွ်က္ ႀကိဳးစားေနမွာပါ။
Interests Guitar & Game
Favorite Music Rock