pumpui

My blogs

About me

Location อำเภอเมือง, จังหวัดราชบุรี, Thailand
Introduction นางสาวสราญรัตน์ เจียมจำรัส ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ราชบุรี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกอาหารและโภชนาการ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แผนกอาหารและโภชนาการ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะคหกรรมศาสตร์ เอกวิชาอาหารและโภชนาการ ปัจจุบันกำลังศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่12 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี