ആലുവവാല

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Chemicals
Location ആലുവ, കേരളം, India
Introduction ഈ വഴിക്കിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങവേ; ഈ വലക്കുള്ളില്‍ കുടുങ്ങിയതാണുഞാന്‍..!, അന്തസ്സുള്ളാലുവക്കാരനാണാകയാല്‍; ഹിന്ദിവാലിട്ടു ഞാന്‍ ആലുവാവാലയായ്.