Đảng Việt Tân

My blogs

About me

Introduction Mục tiêu của Đảng Việt Tân là đẩy lui chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản Việt Nam, xây dựng nền tảng cho một nền dân chủ bền vững, bảo vệ công bằng và nhân quyền của người dân Việt Nam nhằm canh tân đất nước lâu dài. Để đạt mục tiêu đó, Đảng Việt Tân cổ võ đường lối đấu tranh ôn hòa bất bạo động, dựa vào sức mạnh của dân tộc làm chính. Trang nhà: www.viettan.org