ආඩම්බරකාරී

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location Sri Lanka
Introduction ආදරයෙදි ආඩම්බරකාරි වෙලා ඒ ආදරේ මැරිලා යද්දිත් ඒ අහිංසක,ලස්සන හදවත ළගම ආඩම්බරකාරිය වන්නට පෙරුම් පුරන්නියක්මි