กลุ่มที่ 5 CAE

My blogs

About me

Introduction 1. นาย รายศ ลักษณามี รหัส 50242268010 LuKsanamee@hotmail.com 2. นาย ชนะพงษ์ ชื่นศิริชัยมงคล รหัส 50242268016 Chanapong.2499@yahoo.com 3. นาย สาคร โครตนาคำ รหัส 50242268021 4. น.ส. นริศรา นุชจันทร์ รหัส 50242288036 Naza_narisara@hotmail.com 5. น.ส. นันทนา คำปรีชา รหัส 50242288061 Chinemon_01@hotmail.com 6. น.ส. วราลักษณ์ สุขสำราญ รหัส 50242288072 Sheza_goy@hotmail.com