နရစိုး

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation student
Location singapore, yangon, Myanmar (Burma)
Introduction အလင္းေငြ႕ေငြ႕ ႏွင္းတေပြ႕ေပြ႕ ႏွင့္ ငါသည္.. ေဆာင္းဦးလူသား ျဖစ္သည္။