නදුන් උයන

My blogs

About me

Location පාදුක්ක, Sri Lanka
Introduction තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාව කරන නදුන් පරිගණක දේශීයකරණය පිළිබඳ දැඩි සේ උනන්දුවක් දක්වමි. කොළඹ - කළුතර - රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක මායිම ආසන්නයේ,පාදුක්ක නගරයට ආසන්නවූ සුන්දර බෝපේ ගම්මානයේ සිට නදුන් උයන හැඩ වැඩ කරමි...