ఏడుకొండలు

My blogs

About me

Introduction చెప్పడానికి పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఒక మధ్య తరగతి మనిషి కి పుట్టిన ఇంకో మధ్య తరగతి సగటు జీవిని.