මිත්‍ර සුරනිමල

My blogs

About me

Gender MALE
Location දර්ගා නගර්
Introduction මිතුරන් සමඟ එකවන නිසාවෙන් මිත්‍ර නම පටබැඳුණද ඇතුලු හදට වූ උරුව ආත්මය කරගෙන මම ලියමනෙහි යෙදෙන්නෙමි. අවශේෂ චරිත විශේෂ වන්නට තනනා මහන්සිය, ලියුම් වල හරය වුවත් උප්පත්තියෙන් ලැබි රූපය කරණ කොට ගෙන මම අසීමිතව ජීවිතය විඳින්නෙමි. මේ අකුරු වල හැඩතල වලින් ජනිත වන අදහස් වලින් උලුප්පන්නේ මගේ අරුමැසි දේපලයි..! ආරාධනා, එන්න කියවන්න මගේ මමත්වය..!