เรือลำน้อย

My blogs

About me

Introduction ว่าที่รต.บุญเลิศ สรรเสริญ..... ประถม...โรงเรียนบ้านพุคาย..... มัถยม...โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา... ปวช...โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค... ปวส...วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี........ วทบ...มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี... ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถานที่ทำงาน ... วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ